AEC
English Version
ตรวจค้นข้อมูล
คลังข้อมูลนักบัญชี
คลังข้อมูลนักกฎหมาย
ภาษีอากร
ประกันสังคม
อื่นๆ
11 กันยายน 2561คำสั่งกรมสรรพากร ทป.299 ปี 2561:
5 กันยายน 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 224):
31 สิงหาคม 2561ประกาศกรมสรรพากรเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน:
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 327):
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 328):
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 329):
19 กรกฎาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 304:
20 เมษายน 2561ค่าธรรมเนียมใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์:
15 มกราคม 2561คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคล:
4 มกราคม 2561ประกาศกรมสรรพากร การคำนวณค่าหรือเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย:
31 กรกฎาคม 2560สิทธิทางภาษี กับเครื่องรูด EDC:
14 กรกฎาคม 2560ทางเลือกหักรายจ่าย 2 เท่า ปี 2560:
30 มิถุนายน 2560ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ปี 2560:
30 มิถุนายน 2560ขยายเวลารายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ 1.5 เท่า ถึง 31 ธค 60:
30 เมษายน 2560สรุปพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 44):
18 เมษายน 2560พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 602) พ.ศ.2559:
30 มีนาคม 2560พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2560:
24 มีนาคม 2560ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง:
9 มีนาคม 2560คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560 เรื่องเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร และค่าปรับอาญาตาม ม.65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร:
2 มีนาคม 2560พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560: