AEC
English Version
ตรวจค้นข้อมูล
คลังข้อมูลนักบัญชี
คลังข้อมูลนักกฎหมาย
ภาษีอากร
ประกันสังคม
อื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ประกาศ

11 กันยายน 2561คำสั่งกรมสรรพากร ทป.299 ปี 2561:
5 กันยายน 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 224):
31 สิงหาคม 2561ประกาศกรมสรรพากรเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน:
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 327):
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 328):
28 สิงหาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 329):
19 กรกฎาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 304:
20 เมษายน 2561ค่าธรรมเนียมใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์:
15 มกราคม 2561คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคล:
4 มกราคม 2561ประกาศกรมสรรพากร การคำนวณค่าหรือเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย:
  • อัตราซื้อ
  • อัตราขาย
USD 31.76 32.20
GBP 41.20 42.19
EUR 35.31 36.13
JPY 28.26 29.11
HKD 4.03 4.12
SGD 23.15 23.77
AUD 21.92 22.77
* ญี่ปุ่น ต่อ 100 เยน
* อ้างอิง:ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
นิวยอร์ค
ลอนดอน
สิงคโปร์