AEC
English Version
ตรวจค้นข้อมูล
คลังข้อมูลนักบัญชี
คลังข้อมูลนักกฎหมาย
ภาษีอากร
ประกันสังคม
อื่นๆ

บริษัท เอ็นเอสไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด


Flickr Image by ice_birdyก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน ภาษีอากร งานวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การตรวจสอบเอกสารลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และบริการทางด้านกฎหมาย งานทะเบียน งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป ให้บริการด้านอรรถคดี และบริการบังคับคดี

ปรัชญาของงานบริการที่เน้นคุณภาพ ตรงเวลาซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด เอ็นเอสไอ เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาประกอบกับความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้า เอ็นเอสไอเน้นรูปแบบการทำงานแบบเป็นทีม โดยใช้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านของผู้บริหารมากว่า 30 ปีและบุคลากรในทีมงาน ที่มีประสบการณ์และเต็มประสิทธิภาพ

 

ลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ


เอ็นเอสไอ เติบโตขึ้นมาจากความพอใจในบริการวิชาชีพของลูกค้าเก่า ซึ่งได้แนะนำลูกค้าใหม่รายแล้วรายเล่า แม้ว่า เอ็นเอสไอ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทที่มีขนาดต่างกัน แต่เอ็นเอสไอ ก็ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน ทั้งบริษัท ที่เล็กกว่า หรือ แก่บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปด้วย เราถือว่ามิตรภาพ และความรู้สึกที่ดีของลูกค้าเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในกิจการ

 

รายงานและการติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา


เราชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอน วิธีการทำงานกำหนดเวลาโดยประมาณที่งานจะแล้วเสร็จ และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจากลูกค้าตลอดเวลา เพราะความเข้าใจอันดี และความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

รักษาความลับ อย่างเข้มงวด


การรักษาความลับ เกี่ยวกับงาน ที่ลูกค้ามอบหมายให้ เป็นจรรยา บรรณ ที่นักกฎหมายและนักบัญชี ชาวเอ็นเอสไอต้องยึดถือ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งที่ ประมาณค่ามิได้ ดังนั้น นอกจากผู้ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ผู้อื่นล้วนไม่มีสิทธิตรวจดู หรือเข้าถึงเอกสารและแฟ้มเรื่องของลูกค้าทั้งสิ้น

 

เอาจริงเอาจังและกระตือรือร้นที่จะให้บริการ


เมื่อเอ็นเอสไอรับทำงานใดแล้ว หมายถึงเราได้ ตกลงใจที่จะทำงานนั้นอย่างเอาจริงเอาจัง ด้วยวิชาและความสามารถที่มี โดยมุ่งมั่นที่จะให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ประมาณไว้ นอกจากนี้นักกฎหมาย และนักบัญชีชาวเอ็นเอสไอ ยังตระหนักดีว่าลูกค้าทุกคน เป็นผู้มีอุปการะคุณ พีงให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า เท่าที่จะทำได้ด้วย ความเต็มใจ และ กระตือรือร้น

 

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร งานวางระบบและตรวจสอบบัญชี


ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้บริการจัดทำบัญชีภาษีอากรประจำเดือน การวางระบบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

 

บริการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อของสถาบันการเงิน


ได้แก่ การตรวจสอบ เอกสารสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลักประกัน การประเมินหลักประกัน ตลอดจนข้อมูลและเอกสารทางกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ สถาบันการเงิน


งานด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท


ได้แก่ การจดทะเบียนตั้งหุ้นส่วนและบริษัทการร่วมลงทุน การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิก และชำระบัญชี รับจด ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ

 

งานด้านกฎหมายภาษีอากร


ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร การวางแผนภาษี การตรวจสอบการเสียภาษี การชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน ฯลฯ

 

งานด้านปรึกษากฎหมายทั่วไป


ได้แก่ การให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาแก่กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนหรือจัดสัญญาอนุญาต ให้ใช้สิทธิ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา ขออนุญาตตั้งโรงงาน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ฯลฯ

 

บริการด้านอรรถคดี


รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล (คดีแพ่ง คดีพิเศษ คดีอาญา)

 

บริการบังคับคดี


ได้แก่ การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยมิต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูก หนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล และกฎหมายอาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ