AEC
English Version
ตรวจค้นข้อมูล
คลังข้อมูลนักบัญชี
คลังข้อมูลนักกฎหมาย
ภาษีอากร
ประกันสังคม
อื่นๆ

Flickr Image by bugmancx  บริษัท เอ็นเอสไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง

หากคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยและต้องการจะทำงานในประเทศไทย ต้องทำการขอใบอนุญาตก่อน แต่การขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ได้นั้น ท่านต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมาย( Non-Immigrant Visa) ว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( Tourist Visa / Transit Visa ) เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ ข้อมูลในใบอนุญาต และ ระยะเวลาที่อนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่

 

การต่อใบอนุญาตทำงานนั้น มี 2 กรณี คือ


1. วีซ่าหมดอายุ คือ การต่อตามวีซ่า
2. ครบรอบปีการอนุญาตทำงาน คือ การต่อครบปี

 

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า (WORK PERMIT EXTENSION) 


การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า ที่เรียกแบบนี้ เพราะว่าระยะเวลาที่อนุญาตจะมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของการอนุญาตในวีซ่า ดั้งนั้นทุกครั้งที่มีการอายุของวีซ่าในหนังสือเดินทาง จึงต้องต่ออายุในใบอนุญาตทำงานด้วย โดยสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอต่ออายุการทำงานได้ที่กระทรวงแรงงานฯ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ 1-10 หรือในท้องที่ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ทำงาน ในกรณีที่ระยะเวลาของการต่อตามวีซ่า มีระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่อนุญาตทำงานครบรอบปี เจ้าหน้าที่จะตัดระยะเวลาวีซ่าที่เกินออกให้เหลือเท่ากับระยะเวลาที่อนุญาตทำงานครบปี เมื่อยื่นเอกสารต่อครบปีก่อนจึงจะอนุมัติให้เท่ากับระยะเวลาที่ต่อตามวีซ่า

 

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน ( WORK PERMIT RENEWAL )


การต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน หรือ การต่อครบปี คือ การต่ออายุตามกำหนดการครบรอบพิจารณาอนุญาต ซึ่งระยะเวลาของการอนุญาตอาจจะเป็น 1 เดือน 5 เดือน หรือ 1 ปี และเมื่อใกล้วันครบกำหนดการอนุญาต ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุการอนุญาต โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่กระทรวงแรงงานฯ หรือแรงงานจังหวัดในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน และหากวันครบกำหนดการอนุญาตทำงานตามวีซ่า มีระยะใกล้เคียงกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงานแต่ไม่เกิน 60 วัน ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อต่อการอนุญาตทั้งสองอย่างได้พร้อมกัน หรือ ถ้าเกิน 60 วันแต่ได้วีซ่าระยะยาวมาแล้ว สามารถขอต่อใบอนุญาตทั้งสองอย่างได้พร้อมกัน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการต่อสองครั้ง