AEC
English Version
ตรวจค้นข้อมูล
คลังข้อมูลนักบัญชี
คลังข้อมูลนักกฎหมาย
ภาษีอากร
ประกันสังคม
อื่นๆ

กระแสเงินสด

cash flow

กระแสเงินสดเข้า

cash inflow

กระแสเงินสดออก

cash outflow

กระดาษทำการสอบบัญชี

audit working papers

กลุ่มหลักทรัพย์

security portfolio

กองทุน

fund

กองทุนจม

sinking fund

กองทุนบำเหน็จ บำนาญ

pension fund

กองทุนพันธบัตร

boud fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

provident fund

ก่อนหักรายจ่าย

gross

การเช่า

leasing

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

accounting change

การเปิดเผยข้อมูล

disclosure

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

private offering,

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป

public offering

การแปลงสภาพ

conversion

การแยกหุ้นทุน

stock split

การแลกเปลี่ยน

barter

การแลกเปลี่ยนเช็ค

exchange cheque

การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน

currency seap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน

single currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน

cross currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

basis swap

การโอนสิทธิ

assignment

การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน

assigned accounts receivable

การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี

accounting valuation

การขายผ่อนส่ง

installment sale

การควบกิจการ

business combination

การควบกิจการ

merger

การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน

budgetary control

การควบคุมจำนวนการผลิต

production control

การควบคุมทางการบัญชี

accounting control

การควบคุมภายใน

internal control

การควบคุมสินค้าคงเหลือ

inventory control

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น

compound interest depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม

group depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม

composite depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง

accelerated depreciation

การจัดสรร

appropriation

การจัดสรรกำไรสุทธิ

appropriation of net income

การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า

account receivable financing

การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย

matching

การจ้างงาน

employment

การจำนำบัญชีลูกหนี้

pledging of accounts receivable

การซื้อขายบัญชีลูกหนี้

factoring

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

analytical review

การตรวจสอบใบสำคัญ

vouching

การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ

pre audit

การตรวจสอบการจัดการ

management audit

การตรวจสอบการดำเนินงาน

operational audit

การตรวจสอบการปฏิบัติการ

performance audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

compliance audit

การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

audit through the computer

การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์

audit around the computer

การตรวจสอบงบการเงิน

financial audit

การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่

physical check,

การตรวจสอบด้านบริหาร

administrative audit

การตรวจสอบบัญชี

audit

การตรวจสอบบัญชี

auditing

การตรวจสอบบัญชีประจำปี

annual audit

การตรวจสอบบัญชีภายใน

internal audit

การตั้งราคาจากทุน

cost-plus pricing

การตัดค่าสูญสิ้น

depletion

การตัดบัญชี

amortization

การตัดยอด

cut-off

การตีราคาใหม่

revaluation

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

first in, first out FIFO

การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน

last in, first out LIFO

การทดลองปฏิบัติ

reperformance

การทดสอบ

test

การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี

audit test

การบวกแนวตั้ง

footing

การบัญชี

accounting

การบัญชีเงินกองทุน

fund accounting

การบัญชีการเงิน

financial accounting

การบัญชีต้นทุน

cost accounting

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

job order costing

การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง

process costing

การบัญชีต้นทุนทางตรง

direct costing

การบัญชีต้นทุนผันแปร

variable costing

การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

standard costing

การบัญชีต้นทุนรวม

full costing

การบัญชีต้นทุนร่วม

full absorption costing

การบัญชีตามความรับผิดชอบ

responsibility accounting

การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม

functiconal accounting

การบัญชีบริหาร

administrative accounting

การบัญชีรัฐบาล

governmental accounting

การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ

merger accounting

การบัญชีสำหรับหน่วยงาน

entity accounting

การบัญชีสำหรับองค์การ

enterprise accounting

การบันทึกรายการในสมุดบัญชี

accounting entry

การปฏิบัติทางการบัญชี

accounting practice

การประเมินราคา

appraisal

การประมาณการ

forecasting

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา

depreciation adjustment

การปรับปรุงรายการ

adjustment

การปริวรรตเงินตรา

foreian exchange

การปันส่วน, การแบ่งส่วน

allocation

การปันส่วนต้นทุน

cost allocation

การปิดบัญชีประจำปี

annual closing

การผ่านรายการบัญชี

posting

การฝากขาย

consignment

การพิสูจน์ยอด

reconciliation

การยืนยันความถูกต้อง

confirmation

การรวมกิจการ

consolidation

การรวมกิจการ

merger

การร่วมค้า

joint venture

การรับรองตั๋วแลกเงิน

acceptance

การรับรู้รายได้

revenue recongnition

การลงบัญชี

bookkeeping

การลดค่าเงินตรา

devaluation

การวางแผนการตรวจสอบบัญชี

audit planning

การวางแผนภาษีอากร

tax planning

การวิเคราะห์

analysis

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

break-even analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

cost-benefit analysis

การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร

cost-volume-profit analysis

การวิจัยตลาด

marketing research

การวิจัยทางการตลาด

market research

การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก

external audit

การสอบยันความถูกต้อง

cross check

การอ้างอิงระหว่างกัน

cross-reference

เกณฑ์เงินสด

cash basis

เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ

accrual basis

เกณฑ์ทางการบัญชี

basis of accounting

แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี

accounting error adjustment

กำไร

gains

กำไร

profit

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว

realized gain (loss)

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

unrealized gain (loss)

กำไรขั้นต้น

gross earnings, gross income

กำไรขั้นต้น

gross profit

กำไรต่อหุ้น

earnings per share

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

primary earnings per share

กำไรผันแปร

contribution margin

กำไรส่วนทุน

capital gain

กำไรสะสม

accomulated income

กำไรสะสม

earned surplus

กำไรสะสม

retained earnings

กำไรสะสมจัดสรร

appropriated retained earnings,

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

unappropriated retained earnings

กำไรสุทธิ

earnings

กำไรสุทธิ

net profit

กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี

earnings before Interest after Tax (EBIAT)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

earnings before per share (EBIT)

กำหนดเอง

arbitrary

กิจกรรม

activity

กิจกรรมในการจัดหาเงิน

financing activities

กิจกรรมการลงทุน

investing actitities

กิจกรรมดำเนินงาน

operating activities

 

 

ขบวนการ

procedure

ของเสีย

spoilage

ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย

safety stock

ของสูญเสีย

waste

ข้อบังคับของบริษัท

articles of association,

ข้อบังคับของบริษัท

articles of incorporation

ข้อผิดพลาด

error

ข้อมูลย้อนกลับ

feedback value

ข้อสนเทศทางการบัญชี

accounting information

ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี

accounting assumption

ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี

basic assumption of accounting

ขาดทุน

loss

ขาดทุนขั้นต้น

gross loss

ขาดทุนต่อหุ้น

loss per share

ขาดทุนสะสม

deficit

ขาดทุนสุทธิ

net loss

ขาย

sale

ขาย

sell

ขายสุทธิ

net sales

เข้าครอบครองกิจการ

takeover

 

 

ความเชื่อถือได้

reliability

ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี

audit risk

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

business risks

ความเห็นแบบมีเงื่อนไข

qualified opinion

ความเห็นผู้สอบบัญชี

auditor’s opinion

ความครบถ้วน

completeness

ความถูกต้องตามที่ควร

fairness

ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี

auditability

ความลำเอียง

bias

ความสม่ำเสมอ

consistency

ค่าเช่า

rent

ค่าเผื่อ

allowance

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

allowance for doubtful accounts

ค่าเผื่อหนี้สูญ

allowance for bad debts

ค่าเสี่ยงภัย

contingence

ค่าเสื่อมราคา

depreciation

ค่าเสื่อมราคาสะสม

accumulated depreciation

ค่าแรงงาน

wage

ค่าแรงงานทางตรง

direct labor

ค่าแรงทางอ้อม

indirect labor

ค่าใช้จ่าย

expense

ค่าใช้จ่าย

overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

factory overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

factory overhead expense

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

manufacturing expense

ค่าใช้จ่ายในการขาย

selling expense

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย

distribution expense

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

operating expense

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

administrative expense

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

manufacturing overhead,

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน

absorbed overhead

ค่าใช้จ่ายคงที่

fixed expense

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

accrued expense

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

financial expenses

ค่าใช้จ่ายทางตรง

direct overhead

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

indirect expense

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

contingent charge

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

deferred debit

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

deferred expense

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

prepaid expense

ค่าใช้จ่ายอื่น

other expenses

ค่าการกุศล

charity

ค่าขนส่ง

transportation expense

ค่าความนิยม

goodwill

ค้างรับค้างจ่าย

accrual

ค่าจ้าง

wage

ค่าจ้าง, ให้เช่า

hire

ค่าจ้างทางตรง

direct wages

ค่าซ่อมแซม

repair

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

bank charge

ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า

hire charge

ค่านายหน้า

brokerage

ค่านายหน้า

commission

ค่าบำรุงรักษา

maintenance

ค่าพาหนะเดินทาง

travelling expense

ค่าระวาง, ค่าขนส่ง

freight

ค่าระวางขาเข้า

freight in

ค่าระวางขาออก

freight out

ค่าสิทธิ

royalty

ค่าสุทธิ

net worth

เครดิต

credit

เครดิตธนาคาร

bank credit

เครื่องเสีย

off-line

เครื่องใช้สำนักงาน

office equipment

เครื่องจักร

machinery

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

furniture and fixtrues

เครื่องพิมพ์ดีด

typwriter

เครื่องมือ

tool

คำรับรองของผู้สอบบัญชี

auditor’s certificate

คำสั่งซื้อ

purchases order

คำสั่งผลิต

work order

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

budget manual

คู่มืองานบัญชี

accounting manual

 

 

งบ, ใบแจ้งยอด

statement

งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน

statement of sources and applications of funds

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

statement of changes in financial position

งบแสดงฐานะการเงิน

statement of financial position

งบกระแสเงินทุน

funds flow statement

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

bank reconciliation

งบการเงิน

financial statement

งบการเงินเปรียบเทียบ

comparative financial statement

งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน

fianancial statement

งบการเงินประจำปี

annual financial statement

งบการเงินรวม

combined financial statement

งบการเงินรวม

consolidated financial statement

งบการเงินระหว่างกาล

interim financial statement

งบการเงินอย่างย่อ

condensed financial statement

งบกำไรขาดทุน

earnings statement

งบกำไรขาดทุน

profit and loss statement

งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

single-step income statement

งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

multiple-step income statement

งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน

current operating performance

งบกำไรสะสม

retained earnings statement

งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

financial accounting

งบดุล

balance sheet

งบทดลอง

trial balance

งบทดลองก่อนปรับปรุง

unadjusted trial balance

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

preclosing trial balance

งบทดลองหลังการปรับปรุง

adjusted trial balance

งบทดลองหลังปิดบัญชี

closing trial balance

งบบัญชีกระแสเงินสด

cash flow statement

งบประมาณ

budget

งบประมาณเงินสด

cash budget

งบประมาณใหญ่

master budget

งบประมาณกระแสเงินสด

cash-flow budget

งบประมาณคงที่

fixed budget

งบประมาณที่จัดสรร

appropriation budget

งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้

flexed budget

งบประมาณผันแปร

flexible budget

งบประมาณผันแปร

variable budget

งบประมาณรายจ่ายการลงทุน

capital budget

งาน

job

งานระหว่างทำ

work in process

งานระหว่างผลิต

work in progress

เงินเดือน

payroll

เงินเดือน

salary

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

bank overdraft

เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง

inflation

เงินเริ่มแรก

down payment

เงินให้กู้

loan receivable

เงินกองทุนสะสม

capital fund

เงินกู้ธนาคาร

bank loan

เงินค่างวด

installment, instalment

เงินทดรอง

advance

เงินทุนหมุนเวียน

working capital

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

net working capital

เงินประกัน

marginal deposit

เงินปันผล

dividend

เงินปันผลค้างจ่าย

accrued dividend

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย

declared dividend

เงินปันผลระหว่างกาล

interim dividend

เงินปันผลสะสม

accumulated dividend

เงินฝากธนาคาร

cash at bank

เงินมัดจำ

deposit

เงินลงทุน

investment

เงินลงทุนชั่วคราว

temporary investment

เงินวางประกัน

retention money

เงินสด

cash

เงินสดในมือ

cash on hand

เงินสดปันผล

cash dividend

 

 

เงินสดย่อย

petty cash

จับต้องไม่ได้

intangible

เจ้าหนี้เงินกู้

loan payable

เจ้าหนี้การค้า

account payable

เจ้าหนี้การค้า

trade account payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงิน

bill payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย

note payable

จำนอง

mortgage

จุดคุ้มทุน

break-even point

 

 

เช็ค

cheque

เช็คของขวัญ

cashier’s cheque

เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน

certified check

เช่าซื้อ

hire purchase

เชื่อมเข้าโดยตรงกับ

local area network LAN

 

 

ดอกเบี้ย

interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

accrued interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

accrued interest payable

ดอกเบี้ยค้างรับ

accued interest receivable

ดัชนี

index

เดบิต

debit

ต้นทุน

cost

 

 

ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

carrying cost

ต้นทุนการแปลงสภาพ

conversion cost

ต้นทุนการผลิต

cost of production

ต้นทุนกึ่งคงที่

semifixed cost

ต้นทุนขั้นต่ำ

prime cost

ต้นทุนขาย

cost of sales

ต้นทุนคงที่

fixed cost

ต้นทุนค่าเสียโอกาส

opportunity cost

ต้นทุนคิดเข้างาน

absorbed cost

ต้นทุนคิดเข้างาน

applied cost

ต้นทุนงานสั่งทำ

job cost

ต้นทุนจม

sunk cost

ต้นทุนจริง

actual cost

ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน

replacement cost

ต้นทุนต่อหน่วย

cost unit

ต้นทุนต่อหน่วย

unit cost

ต้นทุนตามงวดระยะเวลา

period cost

ต้นทุนถัวเฉลี่ย

average cost

ต้นทุนทางอ้อม

indirect cost

ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้

uncontrollable cost

ต้นทุนที่ควบคุมได้

managed cost

ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้

controllable cost

ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น

contingent cost

ต้นทุนบวกค่าขนส่ง

cost and freight

ต้นทุนบวกค่าระวาง

cost and freight C;F

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

manufacturing cost

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

product cost

ต้นทุนผลิตสินค้า

overhead cost

ต้นทุนผันแปร

variable cost

ต้นทุนมาตรฐาน

standard cost

ต้นทุนร่วม

joint cost

ต้นทุนวัสดุ

material cost

ต้นทุนวัสดุทางตรง

direct material cost

ต้นทุนส่วนแตกต่าง

differentail cost

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น

incremental cost

ต้นทุนสินค้าขาย

cost of goods sold

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ

cost of goods manufactured

ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น

warrants

ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

currency futures

ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า

interest rate futures

ตลอดปี

year-around

ตลอดปี

yearly

ตลาดมืด

black market

ตัดออก

write-off

ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

floating rate note (FRN)

ตัวแทน

agent

ตั๋วแลกเงิน

bill of exchange

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

promissory note

ตัวอย่าง

sample

ตารางเวลา

schedule

ตารางการจัดอายุหนี้

aging schedule

 

 

ถัวเฉลี่ย

average

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

weighted average

ถึงกำหนด

nature , due

 

 

ทบทวน

review

ทรัพย์สิน

asset

ทรัพย์สินถาวร

fixed asset

ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน

intangible fixed asset

ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน

tangible fixed asset

ทรัสต์รีซีท

trust receipt

ทะเบียนเช็ค

check register

ทะเบียนใบสำคัญจ่าย

voucher register

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี

audit technique

ที่ดิน

land

ที่ดิน

property

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

property, plant and equipment

ทุกปี

year after year

ทุน

capital

ทุนเรือนหุ้น

capital stock

ทุนชำระแล้ว

paid-in capital

ทุนสำรอง

capital reserve

ธนบัตร

bank note

 

 

นโยบายการบัญชี

accounting policies

นักบัญชี

accountant

นายหน้า

broker

แนวการตรวจสอบบัญชี

audit program

แนวความคิด

concept

แนวความคิดเบื้องต้น

basic concept

แนวทางการตรวจสอบ

audit trail

แนวทางการตรวจสอบบัญชี

audit guide

นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน

account stated

 

 

บริษัท จำกัด

corporation

บริษัท จำกัด

limited company

บริษัทเอกชน

private company

บริษัทในเครือ

affiliated company

บริษัทใหญ่

holding company

บริษัทใหญ่จำกัด

parent company

บริษัทได้รับอนุญาต

authorized company

บริษัทจดทะเบียน

listed company

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

related company

บริษัทมหาชน จำกัด

public company

บริษัทมหาชน จำกัด

public limited company

บริษัทย่อย

subsidiary company

บริษัทหลักทรัพย์

securities company

บัญชี ฝากเงินธนาคาร

bank

บัญชีเงินฝากประจำ

deposit account

บัญชีเงินสด

cash account

บัญชีเดินสะพัด

account current

บัญชีเดินสะพัด

current account

บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว

drawing account

บัญชีแยกประเภท

ledger account

บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ

purchases ledger

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้

sales ledger

บัญชีกำไรขาดทุน

profit and loss account

บัญชีกำไรขาดทุน

revenue account

บัญชีกำไรขาดทุน

temporary account

บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร

profit and loss appropriation account

บัญชีคุมยอด

control account

บัญชีงบดุล

balance sheet account

บัญชีจริง

real account

บัญชีจัดสรร

appropriation account

บัญชีจ่ายค่าจ้าง

wages account

บัญชีต้นทุนรวม

absorption costing

บัญชีตรงข้าม

contra accounts

บัญชีทุน

capital account

บัญชีปรับมูลค่า

offset account

บัญชีปรับมูลค่า

valuation account

บัญชีพัก

suspense account

บัญชีย่อย

subsidiary accounts

บัญชีระหว่างโอน

clearing accounts

บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า

account sales

บัญชีรูปตัว “ที”

T- account

บัญชีส่วนบุคคล

personal account

บัญชีสาขา

branch accounts

บัญชีสาขา

detail account

บัตรเงินฝาก

certificate of deposit

บันทึกงานตรวจสอบบัญชี

audit memorandum

บันทึกทางการบัญชี

accounting records

ใบเสร็จรับเงิน

receipt

ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร

bank statement

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

bank statement

ใบแจ้งยอดประจำเดือน

monthly statement

ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้

debit note

ใบกำกับสินค้า

invoice

ใบกำกับสินค้า

sales invoice

ใบตราส่งสินค้า

bill of lading

ใบลงเวลาทำงาน

job sheet

ใบสั่งงาน

job card

ใบสำคัญ

voucher

ใบสำคัญรายวันทั่วไป

journal voucher

 

 

ปลายปีปฏิทิน

year-end

ปันส่วน, แบ่งส่วน

allocate

ปีงบประมาณ

budget period

ปีที่ใช้เป็นปีฐาน

base period,

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี

audit year

เป็นอิสระ

independent

 

 

ผลต่าง

variance

ผลต่างในปริมาณการผลิต

volume variance

ผลต่างของกำลังการผลิต

capacity variance

ผลต่างค่าแรง

labor variance

ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน

factory overhad variance

ผลต่างจากราคา

price variance

ผลต่างที่ไม่พอใจ

unfavorable variance

ผลต่างที่น่าพอใจ

favorable variance

ผลต่างอัตราค่าแรง

wage rate variance

ผลที่ต่างจากงบประมาณ

budget variance

ผลิตผลพลอยได้

by product

ผลิตภัณฑ์

product

ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ

defective product

ผังแสดงจุดคุ้มทุน

break-even chart

ผังบัญชี

chart of accounts

แผนกการตรวจสอบบัญชี

audit plan

แผนภูมิสายการทำงาน

flowchart

ผู้ควบคุมบัญชี

controller, comptroller

ผู้ตรวจสอบบัญชี

auditor

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต

certified internal auditor

ผู้ถือหุ้น

shareholder

ผู้ประกอบการ

entrepreneur

ผู้ฝากขาย

consignor

ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ

deposit-taker

ผู้รับฝากขาย

consignee

ผู้รับสัมปทาน

franchisee

ผู้สอบบัญชีคนก่อน

predecessor auditor

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

certified public accountant (CPA)

ผู้หัดใหม่, มือใหม่

youngling

 

 

พนักงานบัญชี

bookkeeper

พ่อค้า

seller

พ่อค้า

vendor

พันธบัตร

bond, debenture

พันธบัตรแปลงสภาพ

convertible bond

พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

secured bond

พิสูจน์ติดตาม

trace

พิสูจน์ยืนยัน

verify

เพิ่มค่า

write up

แฟ้มถาวร

permanent file

แฟ้มปัจจุบัน

current file

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

Accounting Act.B.E.2543(2000)

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547

Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)

 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

income tax

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

deferred income tax

ภาษีขาย

output tax

ภาษีซื้อ

input tax

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

value added tax

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

special business tax

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

withholding tax

 

 

มรรยาทของผู้สอบบัญชี

professional Ethics-Auditor

มาตรฐาน

standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

audit standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

auditing standards

มาตรฐานการบัญชี

accounting standard

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

generally accepted accounting standard

มีเงื่อนไข

qualified

มูลค่า

value

มูลค่าเพิ่ม

added value

มูลค่าเพิ่ม

value added

มูลค่าเศษซาก

scrap value

มูลค่าการชำระบัญชี

liquidation value

มูลค่าตามบัญชี

book value

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

book value per share

มูลค่าที่กำหนด

stated value

มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว

face value

มูลค่าปัจจุบัน

present value PV.

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

net present value

มูลค่ายุติธรรม

fair value

มูลค่าราคาตลาด

market value

มูลค่าราคาประเมิน

appraised value

มูลค่าราคาปัจจุบัน

present value

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

net realizable value

ไม่มีสิทธิ์

without rights

 

 

ยอดคงเหลือ

balance

ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

bank balance

ยอดดุลเครดิต

credit balance

ยอดดุลเดบิต

debit balance

ยอดดุลในบัญชี

account balance

ยอดยกไป

carry forward

ยอดยกมา

bring forward

ยอดยกมา

brought forward

ยอดยกมา

historical

ยานพาหนะ

vehicle

รหัสไปรษณีย์

zip code

 

 

รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี

fiscal year

รอบระยะเวลางบประมาณ

budget period

รอบระยะเวลาบัญชี

accounting period

รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ

audit period

ระบบในสำคัญจ่าย

voucher system

ระบบการควบคุมภายใน

internal control system

ระบบบัญชี

accounting system

ระบบบัญชีเดี่ยว

single-entry system

ระบบบัญชีคู่

double-entry system

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

management information system (MIS)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

accounting Information system

ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย

average collection period

ระยะเวลาคืนทุน

payback period

ระยะเวลารอรับชำระหนี้

collection period

รัฐวิสาหกิจ

state enterprise

ราคาขาย

sales value

ราคาขายปลีก

retail price

ราคาคงเหลือ

residual value

ราคาต้นทุนในปัจจุบัน

current cost

ราคาตลาด

market price

ราคาตลาดยุติธรรม

fair market value

ราคาต่อหน่วย

unit price

ราคาตามบัญชียกมา

gross book value

ราคาตามบัญชีสุทธิ

net book value

ราคาตามมูลค่า

at par

ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

moving average

ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์

par value

ราคาทุนเดิม

historical cost

ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า

lower of cost or market

ราคามาตรฐาน

standard price

ราคามูลค่าซาก

scrap value

ราคายุติธรรม

fair price

ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์

free on Board F.O.B.

ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า

free on board (F.O.B.)

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง

cost and freight (C;F)

ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง

cost, insurance and freight (C.I.F.)

รายได้

income

รายได้

revenue

รายได้

revenue income

รายได้ค้างรับ

accrued income

รายได้ที่เกิดขึ้น

realized revenue

รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น

unrealized revenue

รายได้รอการตัดบัญชี

unearned revenue

รายได้รอการรับรู้รายได้

deferred income

รายได้รอดการตัดบัญชี

deferred revenue

รายได้ส่วนเพิ่ม

incremental revenue

รายได้อื่น

other income

รายการ

transaction

รายการเทียบเท่าเงินสด

cash equivalent

รายการทางธุรกิจ

business transaction

รายการทางบัญชี

accounting transaction

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

non-monetary items

รายการปรับปรุง

adjusted entry

รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี

audit adjustment

รายการปิดบัญชี

closing entry

รายการพิเศษ

extraordinary item

รายงานเงินฝากธนาคาร

bank report

รายงานการตรวจสอบบัญชี

audit report

รายงานของผู้สอบบัญชี

auditor’s report

รายงานตรวจสอบบัญชี

audit opinion

รายงานประจำปี

annual report

รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข

qualified auditor’s report

รายจ่าย

expenditure

รายจ่ายการลงทุน

capital expenditure

รายจ่ายฝ่ายรายได้

revenue expenditure

รายจ่ายรอการตัดบัญชี

deferred charge

รายละเอียดประกอบ

supplementary statement

 

 

ลดค่า

write down

ลดลง

subsidize

ล้าสมัย

obsolete

ลิขสิทธิ์

copyright

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

letter of credit L/C

เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน

standby letter of credit

เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน

unused letter of credit

ลูกหนี้

debtor

ลูกหนี้

receivable

ลูกหนี้การค้า

account receivable

ลูกหนี้จากการขายลด

account receivable discounted

ลูกหนี้ตั๋วเงิน

bill receivable

ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ

note receivable

ลูกหนี้รอตัดบัญชี

deferred debt

 

 

วกเวียนไปมา

zigzag

วงเงินสดย่อย

imprest cash

วงจร

network

วงจรบัญชี

accounting cycle

วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน

operating cycle

วัตถุดิบ

material

วัตถุดิบ

raw material

วัตถุทางตรง

direct material

วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์

account day

วัสดุ

supply

วัสดุโรงงาน

factory agenda

วัสดุทางอ้อม

indirect material

วาระการประชุม

agenda

วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา

completed contract method

วิธีเส้นตรง

straight-line method

วิธีกองทุนจม

sinking fund method

วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง

batch costing

วิธีการตรวจสอบบัญชี

auditing procedure

วิธีการบัญชี

accounting procedure

วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง

installment method of accounting

วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

periodic inventory method

วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง

perpetual inventory method

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

of depreciation

วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้

productive output method

วิธีชั่วโมงทำงาน

service-hours method

วิธีต้นทุนงานสั่งทำ

job order costing

วิธีนับผลรวมจำนวนปี

sum of the years digits method

วิธียอดลดลง

declining balance method

วิธีราคาทุน

cost method

วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น

gross profit method

วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

percentage of completion method

 

 

เศษซาก

scrap

ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม

indirect cost centre

 

 

สิทธิการเช่า

leasehold

สมการบัญชี

accounting equation

สมมติฐาน

assumption

สมุดเงินสด

cash journal

สมุดเงินสดย่อย

peety cash book

สมุดแยกประเภทย่อย

subsidiary ledger

สมุดบัญชี

book of account

สมุดบัญชีเงินสด

cash book

สมุดบัญชีเงินสด

cash book C.B.

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

general ledger

สมุดบัญชีรายวัน

journal

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป

general journal

สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี

audit notebook

สมุดบันทึกรายวันส่งคืน

purchases return book

สมุดรายวัน

day book

สมุดรายวันเงินสดจ่าย

cash disbursement journal

สมุดรายวันเงินสดรับ

cash receipts journal

สมุดรายวันขั้นต้น

book of orginal entry,

สมุดรายวันขาย

sales day book

สมุดรายวันขาย

sales journal

สมุดรายวันซื้อ

bought day book

สมุดรายวันซื้อเชื่อ

purchases day book

สลักหลัง

endorse

สลักหลัง

indorse

ส่วนเกิน

surplus

ส่วนเกินจากการประเมินราคา

appraisal surplus

ส่วนเกินทุน

capital surplus

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

premium on share

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้

bond premium

ส่วนเพิ่ม

differential

ส่วนเพิ่ม

incremental

ส่วนเพิ่มจากต้นทุน

mark on

ส่วนเพิ่มจากราคาขาย

mark up

ส่วนของผู้ถือหุ้น

shareholders’ equity

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ

owners’ equity

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้

bond discount

ส่วนที่ลดราคา

markdown

ส่วนลด

discount

ส่วนลดเงินสด

cash discount

ส่วนลดการค้า

trade discount

ส่วนลดจ่าย

sales discount

ส่วนลดธนาคาร

bank discount

ส่วนลดรับ

discount received

ส่วนลดรับ

purchase discount

สะสม

accumulate

สัญญา

contract

สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

forward exchange contract

สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า

forward contract

สัญญาระยะยาว

long-term contract

สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า

forward rate agreement

สัปทาน

franchise

สาขา

branch

สาขาย่อย

subsidiary

สาระสำคัญ

materiality

สำรอง

reserve

สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

currency option

สิทธิบัตร

patent

สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก

packing credit

สินค้า

goods

สินค้าคงเหลือ

inventory

สินค้าฝากขาย

goods on consignment

สินค้าระหว่างผลิต

goods in process

สินค้ารับคืน

sales return

สินค้าส่งคืน

purchases return

สินค้าสำเร็จรูป

finished goods

สินทรัพย์จากการลงทุน

capital asset

สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน

tangible fixed asset

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้

intanbible asset

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด

limited – life asset

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

contingent asset

สินทรัพย์หมุนเวียน

current asset

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว

quick asset

สินทรัพย์อื่น

other assets,

 

 

หน่วยงานการบัญชี

accounting unit

หน่วยงานทางการบัญชี

accounting entity

หนังสือบริคณห์สนธิ

memorandum of association

หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย

letter of undertaking

หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร

bank confirmation

หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน

letter of comfort

หน้าบัญชี

folio

หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี)

long-term debt

หนี้สงสัยจะสูญ

doubtful accouhts

หนี้สิน

liability

หนี้สินโดยประมาณ

estimated liability

หนี้สินค้างจ่าย

accured liability

หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล

liability dividend

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

contingent liability

หนี้สินระยะยาว

long-term liability

หนี้สินระยะสั้น

short-term liability

หนี้สินหมุนเวียน

current liability

หนี้สินอื่น

other liability

หนี้สูญ

bad debt

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

footnotes to financial statement

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

notes to financial statement

หลักการเกิดขึ้นของรายได้

revenue realization principle

หลักการบัญชี

principles of accounting

หลักการบัญชีเบื้องต้น

basic principle of accounting

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

generally accepted accounting principles

หลักความระมัดระวัง

conservatism

หลักฐาน

evidence

หลักฐาน

instrument

หลักฐานการบัญชี

accounting evidence

หลักฐานจากการสอบบัญชี

audit evidence

หลักทรัพย์

security

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

marketable security

หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต

authorized security

หลักทรัพย์จดทะเบียน

listed security

หลักทรัพย์ทางกฎหมาย

legal mortgage

หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน

land mortgage

หลักราคาทุนเดิม

historical cost principle

ห้างหุ้นส่วน

partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

limited partnership

หุ้น

bond

หุ้น

share

หุ้นกู้

debenture stock

หุ้นกู้ที่มีประกัน

guaranteed bond

หุ้นทุน

stock

หุ้นทุนจดทะเบียน

authorized capital stock

หุ้นทุนที่ได้รับคืน

treasury shares

หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

unissued capital shares

หุ้นบุริมสิทธิ

preferred stock

หุ้นปันผล

stock dividend

หุ้นส่วน

partner

หุ้นสามัญ

common stock

 

 

อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

estate

อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง

effective rate (of interest)

อัตราแลกเปลี่ยน

exchange rate

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

flexible exchange rate

อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า

account receivable turnover

อัตราการซื้อขายล่วงหน้า

forward rate

อัตราการหมุนของสินค้า

inventory turnover

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

asset turnover

อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย

time-interest-earned

อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม

composite depreciation rate

อัตราค่าแรงรายวัน

day rate

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า

predetermined overhead rate

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด

prime rate

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

prime rate

อัตราผลตอบแทน

rate of return

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

return on common equity

อัตราส่วน

ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

quick ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

current ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

quick ratio

อัตราส่วนของกำลังการผลิต

capacity ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง

liquidity ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

debt ratio

อากรแสตมป์

stamp duty

อาคาร

building, plant

อาชีพบัญชี, งานบัญชี

accountancy

อายุการใช้งาน

useful life

เอกสารการจัดทำงบประมาณ

budget document

เอกสารจากแหล่งภายนอก

external document

เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน

financial expense

เอกสารสำหรับสินเชื่อ

documentary credit

อำนาจซื้อ

purchasing power

อุปกรณ์

equipment